دسته بندی محصولات

درپوش اتصالات STORZ

درپـوش STORZ بـرای جلوگیـری از تجمـع گـرد و غبـار و اشـیای ناخواسـته در مجراهـای ورودی و خروجـی اتصالات STORZ کاربـرد دارد.
 • کشور سازنده: آلمان
 • برند: STORZ
  در دسترس: موجود در انبار

  درپوش اتصالات STORZ

  درپـوش STORZ بـرای جلوگیـری از تجمـع گـرد و غبـار و اشـیای ناخواسـته در مجراهـای ورودی و خروجـی اتصالات  STORZ کاربـرد دارد. بـا توجـه بـه احتمال عـدم اسـتفاده از تجهیـزات و اتصالات آتـش نشـانی در طولانی مـدت، ممکـن اسـت تجمـع اشـیای ناخواسـته موجـب مسـدودی مجراهـا شـود. بـه ایـن ترتیـب درپـوش بـه مجـرای ورودی یـا خروجـی اتصالات  STORZ ،جفت (کوپل) شـده و جلـوی ایـن عـوارض را می‌گیـرد. درپـوش بـا یـک زنجیـر کوتـاه بـه بدنـه بخـش اصلـی اتصالات، متصـل می‌شـود تـا جلـوی مفقـودی آن گرفتـه شود.

  ویژگی های درپوش اتصالات STORZ:

  • تولید با متریال آلیاژ آلومینیوم سبک و مستحکم
  • استفاده از واشر آب بندی با کیفیت با سختی مناسب و تضمین آب بندی کامل
  • تعبیه زنجیر متصل به کوپلینگ جهت جلوگیری از گم شدن درپوش
  • فشار کاری: 16Bar
  • فشار آزمون: 24Bar
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در تلگرام
  پشتیبانی در تلگرام