دسته بندی محصولات

شیر سیامی

شیر سیامی در مواردی که نیاز به اتصال خطوط آب با قطرمختلف در سیستم آتش نشانی وجود دارد، استفاده می‌شود. در این موارد، با استفاده از شیر سیامی، می‌توان خطوط با قطر کوچکتر را به هم متصل کرده و به خطوط با قطر بزرگتر و مهمتر، مانند خطوط اصلی آتش نشانی، متصل کر
 • کشور سازنده:
 • برند:
  در دسترس: موجود در انبار

  شیر سیامی

  شیر سیامی در مواردی که نیاز به اتصال خطوط آب با قطرمختلف در سیستم آتش نشانی وجود دارد، استفاده می‌شود. در این موارد، با استفاده از شیر سیامی، می‌توان خطوط با قطر کوچکتر را به هم متصل کرده و به خطوط با قطر بزرگتر و مهمتر، مانند خطوط اصلی آتش نشانی، متصل کرد.

  استفاده از شیر سیامی در سیستم‌های آتش نشانی، به دلیل اینکه امکانات اتصال خطوط با قطرهای مختلف را فراهم می‌کند و همچنین باعث کاهش خطر خرابی سیستم و افزایش انعطاف‌پذیری آن می‌شود، بسیار مفید است. همچنین، شیر سیامی به عنوان یک نوع اتصالات استاندارد در بسیاری از کشورها به کار می‌رود و در طراحی و اجرای سیستم‌های آتش نشانی، بسیار حیاتی و ضروری است.


  ویژگی‌های شیر سیامی:

  • دارای دو ورودی بـه قطر 2 1/2اینچ
  • دارای یــک خروجــی بــه ســایز 4 اینــچ بــا قابلیــت اتصــال بــه ســایزهای 3  و2 ½ اینــچ
  • قابــل اتصــال بــه انــواع کوپلینگ‌هــای آتش‌نشــانی جهــت اســتفاده در محیط‌هــای شــهری، صنعتــی، پالایشگاهی و نیروگاهــی
  • ســاخت بدنــه آلومینیومــی مســتحکم بــا آلیــاژ گریــد A356 بــا فراینــد ویــژه عملیــات حرارتــی جهــت افزایــش اســتحکام و مقاومــت ســطحی
  • اســتفاده از واشــرهای آب بنــدی بــا مــواد اولیــه بــا کیفیــت براســاس اســتانداردهای DIN 14302 ، DIN    53505 و DIN 4323
  • اعمال پوشـش رنگ الکترواسـتاتیک مقاوم به خوردگی و سـایش
  • قابل اسـتفاده بـرای محیط‌های با خورندگی بالا
  • فشار کاری 16Bar
  • تولید و آزمون مطابق با اسـتاندارد  DIN14355
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در واتساپ
  پشتیبانی در تلگرام
  پشتیبانی در تلگرام