دسته بندی محصولات
شیر تخلیه یدکی کپسول آتش نشانی
 • کشور سازنده:
 • برند:
 • وزن (کیلوگرم):
 • نوع مواد خاموش کننده:
 • موارد مصرف:
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول اطفا حریق پودرو گاز 6 کیلویی
کپسول اطفا حریق پودرو گاز 4 کیلویی
کپسول اطفا حریق co2 پیشرو 6 کیلویی
کپسول اطفا حریق آب و گاز 50 لیتری
کپسول اطفا حریق پودر و گاز 50 کیلویی
کپسول آتش نشانی روناک 50 کیلوگرمی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 50
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشك شيميايي ABCو BC با نيروي محركه گاز ازت (گاز CO2 در نوع بالن بغل)
 • موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی BC بی کربنات پتاسیم
 • کشور سازنده:
 • برند:
 • وزن (کیلوگرم):
 • نوع مواد خاموش کننده:
 • موارد مصرف:
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی BC بی‌کربنات سدیم
 • کشور سازنده:
 • برند:
 • وزن (کیلوگرم):
 • نوع مواد خاموش کننده:
 • موارد مصرف:
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی ABC
 • کشور سازنده:
 • برند:
 • وزن (کیلوگرم):
 • نوع مواد خاموش کننده:
 • موارد مصرف:
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی روناک 25 کیلوگرمی
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 25
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشك شيميايي ABCو BC با نيروي محركه گاز ازت (گاز CO2 در نوع بالن بغل)
 • موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی 1 کیلویی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 1
 • نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF با نيروي محركه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسايل نقليه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی 2 لیتری روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 2
 • نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF با نيروي محركه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسايل نقليه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی 3 لیتری روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 3
 • نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF با نيروي محركه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسايل نقليه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی 4 لیتری روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 4
 • نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF با نيروي محركه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسايل نقليه نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی 1 لیتری بایوفوم و بیوورسال روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 1
 • نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیوورسال با نيروي محركه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسايل نقليه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی 2 لیتری بایوفوم و بیوورسال روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 2
 • نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیوورسال با نيروي محركه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسايل نقليه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 1 کیلوگرمی سپهر
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: سپهر
 • وزن (کیلوگرم): 1.6
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 2 کیلوگرمی سپهر
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: سپهر
 • وزن (کیلوگرم): 3.3
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 3 کیلوگرمی سپهر
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: سپهر
 • وزن (کیلوگرم): 4.8
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 4 کیلوگرمی سپهر
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: سپهر
 • وزن (کیلوگرم): 4
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه نیمه سنگین و دفاتر
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 6 کیلوگرمی سپهر
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: سپهر
 • وزن (کیلوگرم): 8.7
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 12 کیلوگرمی سپهر
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: سپهر
 • وزن (کیلوگرم): 15.8
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمایی، پمپ بنزین ها و پالایشگاه ها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 1 کیلوگرمی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 1.6
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 2 کیلوگرمی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 3.3
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 3 کیلوگرمی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 4.8
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 4 کیلوگرمی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 6.3
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 6 کیلوگرمی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 8.7
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز 12 کیلوگرمی روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 15.8
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمایی BC با نیروی محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمایی، پمپ بنزین ها و پالایشگاه ها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
کپسول پودر و گاز 25 کیلوگرمی BC با نیروی محرکه ازت روناک
 • کشور سازنده: ایران
 • برند: روناک
 • وزن (کیلوگرم): 50
 • نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی BC با نیوری محرکه گاز ازت
 • موارد مصرف: پارکینگ ها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزین های و پالایشگاه ها
 • دسته: کپسول آتش نشانی
پشتیبانی در واتساپ
پشتیبانی در واتساپ
پشتیبانی در تلگرام
پشتیبانی در تلگرام